WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi

WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi

หากเคยมีปัญหาการเลือกซื้ออุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI) ว่าจะต้องใช้รุ่นไหนดี เพื่อให้ตรงต่อความต้องการใช้งาน

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้กันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น Router ที่มาพร้อมกับผู้ให้บริการต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม “WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi”