ไลรา (Lyre) : มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีกรีก

ไลรา (Lyre) : มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีกรีก

กรีก-โรมัน จุดเริ่มต้นของอารยธรรมดนตรีตะวันตก
อารายธรรมดนตรีของชาวตะวันตกเกิดขึ้นมานานกว่าพันปี โดยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมของชาวกรีก และชาวโรมัน มีปัจจัยทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า รวมถึงศาสนาเป็นส่วนช่วยให้พัฒนาการทางดนตรีเกิดขึ้น นอกจากอารายธรรมเปอร์เชียแล้ว อารายธรรมของชาวกรีกและ อ่านเพิ่มเติม “ไลรา (Lyre) : มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีกรีก”