การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณ ก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม  วิธีวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 ชุด สร้างแบบประเมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน ประเมิน และทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ สอบความพึ่งพอใจ ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพร พร้อมชง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชงกลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้ แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม    ผลการวิเคราะห์ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก  ด้านการปกป้อง มี ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสินค้าภายใน (x ˉ=4.16,   SD=0.69) อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้งาน          (x ˉ= 4.33, SD=0.75) อยู่ในระดับมาก เปิดบริโภค และเก็บสินค้าได้สะดวก       (x ˉ= 4.33, SD=0.75) อยู่ในระดับมาก สามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้ (x ˉ=4.00, SD=0.83) อยู่ในระดับมาก ด้านความงามโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบสวยงามและเหมาะสมในการบรรจุ (x ˉ= 4.16,       SD=0.91) อยู่ในระดับมาก สีสันและลวดลายมีความสวยงาม (x ˉ=4.00, SD=1.17) อยู่ในระดับมาก ด้าน ความพึงพอใจประโยชน์ใช้สอย (x ˉ=4.33, SD=0.75) อยู่ในระดับมาก รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเรียบ ง่ายมีการจัดองค์ประกอบกลมกลืน (x ˉ=4.00, SD=1.17) อยู่ในระดับมาก รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยรวม สามารถตอบสนองผลิตภัณฑ์เพื่อ (x ˉ=4.00, SD=1.17) อยู่ในระดับมาก

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *