การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1)  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก และ
2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นบ้านบ่อทองคำ จังหวัด พิษณุโลก ก่อนเผาและหลังเผา ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน โดยทดลอง สูตรส่วนผสมจากวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ดินบ้านบ่อทองคำ  หินฟันม้าและดินขาวลำปาง  จ านวน 36 ตัวอย่าง ทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อแบบพิมพ์ แล้วนำไปเผาทดลองที่อุณหภูมิ 1,230 องศา เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินก่อนเผาและหลังเผา ได้แก่ ความสามารถในการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบพิมพ์ ความหดตัว ความดูดซึมน้ำ และสีของเนื้อดิน

ผลการวิจัยพบว่าดินบ้านบ่อทองคำ สามารถใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสำหรับผลิต เครื่องปั้นดินเผาได้ ส่วนผสมที่เหมาะสมได้แก่ สูตรที่ 8 ในสูตรส่วนผสมประกอบด้วย ดินบ้านบ่อทองคำ ร้อยละ 50 ดินขาวลำปาง ร้อยละ 30 และหินฟันม้าร้อยละ 20 เนื้อดินสามารถขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ พิมพ์ได้ดี ความหดตัวก่อนเผาเฉลี่ยร้อยละ 5.30  ความหดตัวหลังเผาเฉลี่ยร้อยละ 13.36  ความดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 0.49 เนื้อดินมีสีเทาปนแดง

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *