การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง

งำนวิจัยนี้นำเสนอกำรประยุกต์เบย์เซียน และกำรประมวลผลภำพดิจิตอลเพื่อคัดแยกมะม่วง ตามลักษณะความสุก/ดิบ ด้วยวิธีกำรคัดแยกเชิงคุณลักษณะ (Feature-based) โดยที่คุณลักษณะที่ใช้ สำหรับการคัดแยกได้มำจำกคุณลักษณะของภำพสี RGB และความเข้มข้นของค่าสีในเพลนสีแดงร่วมกับ การวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติ ในขั้นตอนกำรคัดแยกผลมะม่วงได้ทำการทดลองคัดแยกมะม่วงด้วยภาพผล มะม่วงจำนวน 100 ภาพ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการคัดแยกด้วยเบย์เซียนและกำรคัดแยก ด้วยอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) จากผลการทดลองพบว่าการคัดแยกด้วยเบย์เซียนให้ ผลลัพธ์ความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 88 โดยมีควำมถูกต้องแม่นยำมำกกว่าการคัดแยกด้วยอัลกอริทึมซัพ พอรต์เวกเตอรแ์มชชนี ซึ่งให้ผลลัพธ์ความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 83

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *