แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจำแนกตามประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน และศึกษาแนวทางการพัฒนา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นองค์การหนึ่งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  มีเป้าหมายในการพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถของบุคลากรร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน แต่จากการสำรวจอัตรากำลังคนของมหาวิทยาลัย พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 มีบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยลาออกถึง 121 คน แสดงว่าถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่าการลาออกของบุคลากรยังมีอัตราสูงอยู่ ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมหาวิทยาลัยยังไม่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *