วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

คณะวิทยาการจัดการได้จัดงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง ด้านการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  และเห็นว่ายังขาดการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านสมรรถนะ  หลักสูตร  แนวทาง  และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ผู้วิจัยเห็นควรทำการสรุป วิเคราะห์ และแจกแจงประเภทการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป

จากการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านประเภทของบุคลากร และประเภทของตำแหน่งทางวิชาการ  สรุปได้ว่าคณะวิทยาการจัดการมีการรับบุคลากรเพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  อีกทั้งบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแล้วยังมีการพัฒนาตนเองเช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และทำผลงานทางวิชาการมากขึ้น

ด้านรูปแบบการพัฒนาตนเอง  คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองทั้งในรูปแบบของคณะ  สาขาวิชา  และเป็นรายบุคคล  ซึ่งในทุกๆ ปีคณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาจะกำหนดแผนการพัฒนาบุคลาการด้านการศึกษาดูงานให้กับบุคลากรในสังกัดซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก  รองลงมาบุคลากรมีความต้องการในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือตรงกับสาขาวิชาที่สังกัดอยู่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  นอกจากนี้บุคลาการยังให้ความสนใจพัฒนาตนเองด้านการเป็นวิทยากร บริการวิชาการและนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  และน้อยที่สุดคือการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  และนานาชาติ

อ่านข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *