การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเวลา 3 ปี มีจำนวน 310 โครงการ โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการทั้งสามปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดทุกปีเป็นนักศึกษา ลักษณะของการจัดโครงการมากที่สุด คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ทุกโครงการมีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สุดคือปีงบประมาณ 2557

ซึ่งเกิดจากผลกระทบภายในโดยให้เหตุผลของความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการจัดโครงการ มีโครงการที่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณภาพและมีคุณธรรม และในส่วนของงบประมาณในการจัดทำโครงการ ได้มีการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดสรรในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ของห้องเรียนและปรับปรุงห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน

อ่านข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *