ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนแบ่งออกเป็นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ภาคการเรียน  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

แบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านห้องสารสนเทศ(ห้องสมุดคณะ)  ด้านห้องให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษา  ด้านห้องให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและโครงงาน  ด้านลานกิจกรรม  และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละด้าน  และด้านข้อเสนอแนะาอื่นๆมีความพึงพอใจ 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าแปรปรวนซึ่งได้กลับมาจำนวน 454 ชุด

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *