การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างปี 2556-2558 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.

            ผลการวิจัยพบว่า ด้านจำนวนแหล่งฝึกงานแบ่งตามปีการศึกษาพบว่า ปี2556 มีแหล่งฝึกงานจำนวน 665 สถานที่รองลงมาปี 2558 มีแหล่งฝึกงานจำนวน 472 สถานที่และปี 2557 มีแหล่งฝึกงานจำนวน 362 สถานที่ ด้านลักษณะประกอบการของแหล่งฝึกงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รองลงมาบริษัทจำกัด/มหาชน สถาบันการเงิน และฝึกงานกิจการเจ้าของคนเดียว ด้านระยะทางที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษาพบว่า ปี 2556 มีระยะทางมากที่สุด 80,229.65 กิโลเมตร รองลงมาปี 2558 มีระยะทาง 74,905.30 กิโลเมตร และน้อยที่สุด ปี 2557 มีระยะทาง 42,560.25 กิโลเมตร ด้านจังหวัดที่นักศึกษาเลือกไปฝึกงาน พบว่า นักศึกษาเลือกฝึกงานในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และกรุงเทพมหานครมากที่สุด ในแต่ละปีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการให้นักศึกษาเลือกแหล่งฝึกงานด้วยตนเอง และมีอาจารย์ให้คำแนะนำด้านความเหมาะสม ความปลอดภัย ด้านความรู้และประสบการณ์จากแหล่งฝึกงานที่นักศึกษาจะได้รับ

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ (PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *