รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านต้นทุน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์การประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 3 ใน 4 จากการศึกษาพบว่า มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 113 โครงการ บรรจุไว้ในแผน 109 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์  106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.25 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.54 บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25 และได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 32,271,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31,604,844.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *