ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษาของ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    พิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1, 2, 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน  ซึ่งได้กลับมาจำนวน 474 ชุด  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  3  ด้าน  จำนวน  31  ข้อ  มีความพึงพอใจ 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าแปรปรวน

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *