เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ

Dns

วันนี้ขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับการการเขียน Firewall Rules ด้วย iptables บนระบบปฏิบัติการ CentOS เพื่อใช้สําหรับ ปิดกั้นการบุกรุกเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ Elastix หรือ Asterisk ที่ทํางานบน Linux ตระกูล CentOS ครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ เราจะเป็นได้ว่าการบุกรุกเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ Voice over IP : VoIP มีจํานวนเยอะมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากเป้าหมายของการบุก รุกเครือข่าย VoIP นั้น หากเราป้องกันไม่ดีก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ Hacker จะเอาเครื่องแม่ข่ายของเราเป็นไป Gateway ในการโทร ออกไปยังต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม “เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ”