ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

การเพิ่มมูลค่าตะกอนดินโรงประปา..…สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มมูลค่าตะกอนดินโรงประปา..…สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตะกอนดิน” ของเสียเหลือทิ้ง (Waste) จากการผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการกำจัดความขุ่นออกด้วยโคแอคกูเลชั่น-ฟลอคคูเลชั่นโดยใช้สารส้ม  เนื่องจากเป็นสารเคมีที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตะกอนดินขึ้น ดังจะเห็นจากข้อมูลของการประปานครหลวง พบว่าปัจจุบันประปาบางเขนต้องใช้สารส้มในรูปสารละลายบ๊อกไซด์มากถึง 125 ตันต่อวัน ทำให้เกิดตะกอนเกิดขึ้นมากถึงวันละประมาณ อ่านเพิ่มเติม “การเพิ่มมูลค่าตะกอนดินโรงประปา..…สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

สารประกอบไนโตรอะโรมาติก เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิด สารตั้งต้นในโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อม และสารกำจัดแมลง(รูปที่ 1) จึงพบว่ามีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้ในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากสารประกอบไนโตรอะโรมาติก เมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าทางใดจะมีผลในการทำลายตับหรือระบบเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตจางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง อ่านเพิ่มเติม “สารอินทรีย์เรืองแสงสำหรับตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์”

รูปวิธานอย่างง่ายของเมล็ดข้าว

รูปวิธานอย่างง่ายของเมล็ดข้าว

ข้าว (Oryza sativa L.) นับเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ควรค่าแก่การรักษา และอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ให้สูญหาย สายพันธุ์ข้าวที่มีการปลูกส่วนใหญ่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติ หรือได้รับการคัดเลือกจากชาวนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึง อ่านเพิ่มเติม “รูปวิธานอย่างง่ายของเมล็ดข้าว”

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกับการใช้รถจักรยาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกับการใช้รถจักรยาน

ปัจจุบันจักรยานเป็นพาหนะที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นจนเกิดเป็นกระแสของการขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการปั่นจักรยานนอกจากจะเพื่อออกกำลังกายแล้ว ในขณะที่ปั่นจักรยานยังก่อให้เกิดความรู้สึกอิสระ สุขใจ ช่วยให้ลืมความเครียด ได้เห็นชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันพบว่ายัง อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกับการใช้รถจักรยาน”

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น

ระบบเตือนภัยการเกิดอุทกภัยถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญจึงมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่วัดระดับของน้ำ และทำการเตือนภัยเมื่อระดับของน้ำอยู่ในภาวะวิกฤต  สำหรับเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับของน้ำมีด้วยกันหลายชนิดซึ่งในแต่ละชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่นมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี แต่มีข้อเสียคือ มีราคาที่ค่อนข้างสูง และบางชนิดมีข้อดีคือ มีราคาที่ต่ำ แต่มีข้อเสียคือ มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้น้อย ซึ่งจาก อ่านเพิ่มเติม “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น”

น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด

น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย สกัดจากพืชสมุนไพร 38 ชนิด ที่ความเข้มข้น 100, 50 และ 10 เปอร์เซ็นต์ใน 70% แอลกอฮฮล์ ป้องกันยุงลาย (Aedes aegypti) ดำเนินการในห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “น้ำมันหอมระเหย 38 ชนิดกับฤทธิ์ป้องกันยุงลายกัด”

จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม

จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม

มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra จัดเป็นแมลงสังคม อยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera พบได้ทั่วไปในเขตร้อน สามารถกัดหรือต่อยด้วยเหล็กใน ทำให้คนเกิดความเจ็บปวด จึงจัดเป็นมดที่มีความสำคัญทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะโดยทั่วไป คือ มีสีดำปนน้ำตาลเหลือง มีขนกระจายบาง ๆ ไม่เป็นระเบียบ ลำตัวแบ่งออกเป็น ส่วนหัว (head) ส่วนอก อ่านเพิ่มเติม “จุลกายวิภาคต่อมสร้างพิษและต่อมไพจิเดียลบริเวณส่วนท้ายของมดตะนอยอกส้ม”

แก๊สเซ็นเซอร์

แก๊สเซ็นเซอร์

ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตัวตรวจวัดแก๊ส หรือที่เรียกว่าแก๊สเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำพวกทรานสดิวเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจจับแก๊ส เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อจะใช้ตรวจวัดแก๊สที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น แก๊สแอมโมเนีย แก๊สเอทานอล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนตรัสออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแก๊สพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุตสาหกรรม ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม “แก๊สเซ็นเซอร์”

ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม

ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม

บิสมัทไทเทเนต มีสูตรทั่วไปคือ Bi4Ti3O12 มีโครงสร้างเป็นแบบชั้นบิสมัท มีหลายงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารตัวนี้ เนื่องจากสมบัติที่เด่นของสารนี้ ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการผลิตของสารกลุ่มนี้ค่อนข้างต่ำ มีค่าโพลาไรเซชั่นในตัวเองสูง อุณหภูมิคูรีสูง และที่สำคัญคือเป็นสารที่มีค่าความทนทานต่อความล้าสูง [1, 2] ซึ่งจากข้อดีเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม “ลักษณะทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่เจือด้วยไดสโพรเซียม”