เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ

Dns

วันนี้ขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับการการเขียน Firewall Rules ด้วย iptables บนระบบปฏิบัติการ CentOS เพื่อใช้สําหรับ ปิดกั้นการบุกรุกเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ Elastix หรือ Asterisk ที่ทํางานบน Linux ตระกูล CentOS ครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ เราจะเป็นได้ว่าการบุกรุกเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ Voice over IP : VoIP มีจํานวนเยอะมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากเป้าหมายของการบุก รุกเครือข่าย VoIP นั้น หากเราป้องกันไม่ดีก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ Hacker จะเอาเครื่องแม่ข่ายของเราเป็นไป Gateway ในการโทร ออกไปยังต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม “เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ”

การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1)  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นจากดินบ้านบ่อ ทองค า จังหวัดพิษณุโลก และ
2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นบ้านบ่อทองคำ จังหวัด พิษณุโลก ก่อนเผาและหลังเผา ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน โดยทดลอง สูตรส่วนผสมจากวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ดินบ้านบ่อทองคำ  หินฟันม้าและดินขาวลำปาง  จำนวน 36 ตัวอย่าง ทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อแบบพิมพ์ แล้วนำไปเผาทดลองที่อุณหภูมิ 1,230 องศา เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินก่อนเผาและหลังเผา ได้แก่ ความสามารถในการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบพิมพ์ ความหดตัว ความดูดซึมน้ำ และสีของเนื้อดิน

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก”

ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว

งานวิจัยนี้นำเสนอ การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายน้ำให้ กับแปลงเพาะพันธุ์ข้าว เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นชนิด Polycrystalline Silicon 20 วัตต์ 20 โวลต์ 1.2 แอมป์ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า 78.35 วัตต์
อ่านเพิ่มเติม “ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว”

ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว

งานวิจัยนี้นำเสนอประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลมความเร็วต่ำ ขนาด 12 VAC 600 W ที ความเร็วลม 3 m/s ติดตั้งที ความสูง 20 m และเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 600 W ท่าการเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 1200 W เพื่อจ่าย ให้กับภาระทางไฟฟ้าโดยจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับภาระทางไฟฟ้าขนาด 1000 W โดยแบ่งลักษณะการใช้ พลังงานของภาระทางไฟฟ้าเป็น 3 กรณี

อ่านเพิ่มเติม “ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว”

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณ ก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม  วิธีวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 ชุด สร้างแบบประเมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน ประเมิน และทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ สอบความพึ่งพอใจ ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพร พร้อมชง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

การสร้างเครื่องขูดเส้นมะละกอต้นแบบ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการขูดเส้นมะละกอสำหรับใช้ปรุง อาหาร จากการทดลองเปรียบเทียบการขูดเส้นมะละกอด้วยมือกับการขูดเส้นมะละกอด้วยเครื่องขูดเส้น มะละกอต้นแบบ พบว่า การขูดเส้นมะละกอด้วยมือมีความเร็วในการขูดเส้นมะละกอเฉลี่ย 296.66 กรัม ต่อนาที

อ่านเพิ่มเติม “การสร้างเครื่องขูดเส้นมะละกอต้นแบบ”

การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1)  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก และ
2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นบ้านบ่อทองคำ จังหวัด พิษณุโลก ก่อนเผาและหลังเผา ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน โดยทดลอง สูตรส่วนผสมจากวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ดินบ้านบ่อทองคำ  หินฟันม้าและดินขาวลำปาง  จ านวน 36 ตัวอย่าง ทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อแบบพิมพ์ แล้วนำไปเผาทดลองที่อุณหภูมิ 1,230 องศา เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินก่อนเผาและหลังเผา ได้แก่ ความสามารถในการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบพิมพ์ ความหดตัว ความดูดซึมน้ำ และสีของเนื้อดิน

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก”

การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา และการทดลองหาประสิทธิภาพ เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีว มวล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการเกิดแก็สจากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล และพัฒนา เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยนำแก็สที่ได้จากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวลมาเป็น เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาด 4.5 แรงม้า

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล”

การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง

งำนวิจัยนี้นำเสนอกำรประยุกต์เบย์เซียน และกำรประมวลผลภำพดิจิตอลเพื่อคัดแยกมะม่วง ตามลักษณะความสุก/ดิบ ด้วยวิธีกำรคัดแยกเชิงคุณลักษณะ (Feature-based) โดยที่คุณลักษณะที่ใช้ สำหรับการคัดแยกได้มำจำกคุณลักษณะของภำพสี RGB และความเข้มข้นของค่าสีในเพลนสีแดงร่วมกับ การวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติ ในขั้นตอนกำรคัดแยกผลมะม่วงได้ทำการทดลองคัดแยกมะม่วงด้วยภาพผล มะม่วงจำนวน 100 ภาพ

อ่านเพิ่มเติม “การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง”

การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง

อุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟจัดว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความรุนแรงอย่างมากมาช้า นานในประเทศไทย โดยในทุกปีมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณจุดตัดทางรถไฟเฉลี่ยประมาณ 140 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 60 ราย จากเหตุดังกล่าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับจุดประสงค์หลักของงานวิจัยเรื่องนี้เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทาง รถไฟในประเทศไทยเพื่อระบุอันตรายและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดโดยเฉพาะ การ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้รายการตรวจสอบแบบใหม่จะทำการเก็บข้อมูลและตรวจสอบสภาพของบริเวณ จุดตัดทางรถไฟทั้งในเวลากลางวัน-กลางคืน และภายใต้สภาพอากาศต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง”