เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ

Dns

วันนี้ขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับการการเขียน Firewall Rules ด้วย iptables บนระบบปฏิบัติการ CentOS เพื่อใช้สําหรับ ปิดกั้นการบุกรุกเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ Elastix หรือ Asterisk ที่ทํางานบน Linux ตระกูล CentOS ครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ เราจะเป็นได้ว่าการบุกรุกเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ Voice over IP : VoIP มีจํานวนเยอะมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากเป้าหมายของการบุก รุกเครือข่าย VoIP นั้น หากเราป้องกันไม่ดีก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้ Hacker จะเอาเครื่องแม่ข่ายของเราเป็นไป Gateway ในการโทร ออกไปยังต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม “เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ”

ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว

งานวิจัยนี้นำเสนอ การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายน้ำให้ กับแปลงเพาะพันธุ์ข้าว เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นชนิด Polycrystalline Silicon 20 วัตต์ 20 โวลต์ 1.2 แอมป์ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า 78.35 วัตต์
อ่านเพิ่มเติม “ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว”

การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา และการทดลองหาประสิทธิภาพ เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีว มวล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการเกิดแก็สจากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล และพัฒนา เครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยนำแก็สที่ได้จากเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวลมาเป็น เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาด 4.5 แรงม้า

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล”

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจำแนกตามประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน และศึกษาแนวทางการพัฒนา
อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

คณะวิทยาการจัดการได้จัดงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง ด้านการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  และเห็นว่ายังขาดการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านสมรรถนะ  หลักสูตร  แนวทาง  และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ผู้วิจัยเห็นควรทำการสรุป วิเคราะห์ และแจกแจงประเภทการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558”

การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเวลา 3 ปี มีจำนวน 310 โครงการ โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการทั้งสามปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดทุกปีเป็นนักศึกษา ลักษณะของการจัดโครงการมากที่สุด คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ทุกโครงการมีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สุดคือปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนแบ่งออกเป็นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ภาคการเรียน  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม”

การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างปี 2556-2558 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.

อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558”

รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านต้นทุน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์การประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 3 ใน 4 จากการศึกษาพบว่า มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 113 โครงการ บรรจุไว้ในแผน 109 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์  106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.25 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.54 บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25 และได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 32,271,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31,604,844.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษาของ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    พิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1, 2, 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน  ซึ่งได้กลับมาจำนวน 474 ชุด  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  3  ด้าน  จำนวน  31  ข้อ  มีความพึงพอใจ 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าแปรปรวน

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)