Knowledge Management PSRU http://km.psru.ac.th http://km.psru.ac.th Tue, 04 Jul 2017 04:18:47 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.2 เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ http://km.psru.ac.th/?p=597&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=597&lang=th#respond Tue, 04 Jul 2017 04:17:33 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=597 วันนี้ขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับการการเขียน Firewall Rule … อ่านเพิ่มเติม "เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ"

The post เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=597 0
การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก http://km.psru.ac.th/?p=571&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=571&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:36:02 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=571 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผ … อ่านเพิ่มเติม "การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก"

The post การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=571 0
ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว http://km.psru.ac.th/?p=586&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=586&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:33:04 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=586 งานวิจัยนี้นำเสนอ การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลั … อ่านเพิ่มเติม "ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว"

The post ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=586 0
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว http://km.psru.ac.th/?p=584&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=584&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:27:29 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=584 งานวิจัยนี้นำเสนอประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว … อ่านเพิ่มเติม "ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว"

The post ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=584 0
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม http://km.psru.ac.th/?p=579&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=579&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:22:34 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=579 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้ … อ่านเพิ่มเติม "การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

The post การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=579 0
การสร้างเครื่องขูดเส้นมะละกอต้นแบบ http://km.psru.ac.th/?p=575&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=575&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:16:57 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=575 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการขู … อ่านเพิ่มเติม "การสร้างเครื่องขูดเส้นมะละกอต้นแบบ"

The post การสร้างเครื่องขูดเส้นมะละกอต้นแบบ appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=575 0
การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก http://km.psru.ac.th/?p=573&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=573&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:06:32 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=573 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผ … อ่านเพิ่มเติม "การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก"

The post การพัฒนาเนื้อดินสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=573 0
การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล http://km.psru.ac.th/?p=568&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=568&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 07:31:48 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=568 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา และการทดลองหาประสิทธิภาพ เครื่อ … อ่านเพิ่มเติม "การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล"

The post การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=568 0
การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง http://km.psru.ac.th/?p=564&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=564&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 07:27:05 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=564 งำนวิจัยนี้นำเสนอกำรประยุกต์เบย์เซียน และกำรประมวลผลภำพ … อ่านเพิ่มเติม "การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง"

The post การประยุกต์ใช้เบย์เซียนและการประมวลผลภาพสำหรับการคัดแยกมะม่วง appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=564 0
การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง http://km.psru.ac.th/?p=562&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=562&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 07:14:57 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=562 อุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟจัดว่าเป็นประเด็นปัญหาที … อ่านเพิ่มเติม "การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง"

The post การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟสายใต้ : กรณีศึกษา สถานีคลองแงะถึงสถานีควนเนียง appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=562 0