Knowledge Management PSRU http://km.psru.ac.th http://km.psru.ac.th Tue, 04 Jul 2017 04:18:47 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.2 เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ http://km.psru.ac.th/?p=597&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=597&lang=th#respond Tue, 04 Jul 2017 04:17:33 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=597 วันนี้ขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับการการเขียน Firewall Rule … อ่านเพิ่มเติม "เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ"

The post เขียน firewall Rules 1 rule = 194 rules ป้องกันการบุกรุกจากต่างประเทศ appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=597 0
ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว http://km.psru.ac.th/?p=586&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=586&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 08:33:04 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=586 งานวิจัยนี้นำเสนอ การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลั … อ่านเพิ่มเติม "ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว"

The post ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงเพาะพันธุ์ข้าว appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=586 0
การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล http://km.psru.ac.th/?p=568&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=568&lang=th#respond Sun, 30 Apr 2017 07:31:48 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=568 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา และการทดลองหาประสิทธิภาพ เครื่อ … อ่านเพิ่มเติม "การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล"

The post การพัฒนาเครื่องผลิตแก็สเชื้อเพลิงจากชีวมวล appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=568 0
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://km.psru.ac.th/?p=547&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=547&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 09:03:43 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=547 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเป็นการพัฒนาอีกรูป … อ่านเพิ่มเติม "แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"

The post แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=547 0
วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 http://km.psru.ac.th/?p=544&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=544&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 08:22:19 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=544 คณะวิทยาการจัดการได้จัดงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งสนับสนุ … อ่านเพิ่มเติม "วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558"

The post วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=544 0
การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://km.psru.ac.th/?p=540&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=540&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 08:19:38 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=540 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิ … อ่านเพิ่มเติม "การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"

The post การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=540 0
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม http://km.psru.ac.th/?p=537&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=537&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 08:15:42 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=537 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึก … อ่านเพิ่มเติม "ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม"

The post ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=537 0
การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 http://km.psru.ac.th/?p=534&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=534&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 08:11:35 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=534 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาใ … อ่านเพิ่มเติม "การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558"

The post การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=534 0
รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://km.psru.ac.th/?p=531&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=531&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 07:38:54 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=531 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตา … อ่านเพิ่มเติม "รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"

The post รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=531 0
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม http://km.psru.ac.th/?p=528&lang=th http://km.psru.ac.th/?p=528&lang=th#respond Tue, 11 Apr 2017 07:35:30 +0000 http://km.psru.ac.th/?p=528 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึก … อ่านเพิ่มเติม "ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม"

The post ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม appeared first on Knowledge Management PSRU.

]]>
http://km.psru.ac.th/?feed=rss2&p=528 0