แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจำแนกตามประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน และศึกษาแนวทางการพัฒนา
อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

คณะวิทยาการจัดการได้จัดงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง ด้านการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  และเห็นว่ายังขาดการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาตนเองของบุคลากรด้านสมรรถนะ  หลักสูตร  แนวทาง  และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ผู้วิจัยเห็นควรทำการสรุป วิเคราะห์ และแจกแจงประเภทการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558”

การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเวลา 3 ปี มีจำนวน 310 โครงการ โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการทั้งสามปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดทุกปีเป็นนักศึกษา ลักษณะของการจัดโครงการมากที่สุด คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ทุกโครงการมีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สุดคือปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนแบ่งออกเป็นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ภาคการเรียน  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม”

การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างปี 2556-2558 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.

อ่านเพิ่มเติม “การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558”

รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านต้นทุน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์การประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 3 ใน 4 จากการศึกษาพบว่า มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 113 โครงการ บรรจุไว้ในแผน 109 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์  106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.25 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.54 บรรลุวัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25 และได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 32,271,945 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31,604,844.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษาของ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    พิบูลสงคราม  แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1, 2, 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน  500  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วน  ซึ่งได้กลับมาจำนวน 474 ชุด  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  3  ด้าน  จำนวน  31  ข้อ  มีความพึงพอใจ 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าแปรปรวน

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

แนะนำสื่อการเรียนการสอน ด้วย Qr code เรื่องการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ

table_food

แนะนำสื่อการเรียนการสอน ด้วย Qr code  เรื่องการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ
มีเนื้อหาที่แนะนำเกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารในแต่ละแบบให้ได้ทดลองทำและรู้จักกับอุปกรณ์
หรือภาชนะต่าง ๆ

อ่านบทความฉบับเต็มคลิกที่นี่(PDF)

WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi

WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi

หากเคยมีปัญหาการเลือกซื้ออุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI) ว่าจะต้องใช้รุ่นไหนดี เพื่อให้ตรงต่อความต้องการใช้งาน

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้กันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น Router ที่มาพร้อมกับผู้ให้บริการต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม “WIFI ชนิด Dual Band และ Tri Band คืออะไรและดีอย่างไร และการตรวจสอบความเร็ว Wi-Fi”

ทำความรู้จักและเลือกซื้อแรมเพิ่มเติมสำหรับ โน้ตบุ๊ก และ เน็ตบุ๊ก

ทำความรู้จักและเลือกซื้อแรมเพิ่มเติมสำหรับ โน้ตบุ๊ก และ เน็ตบุ๊ก

RAM (อ่านว่าแรม) ย่อมาจาก Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักที่รับส่งข้อมูลแบบสุ่ม ใช้ส่งถ่ายข้อมูลใด ๆ อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง อ่านเพิ่มเติม “ทำความรู้จักและเลือกซื้อแรมเพิ่มเติมสำหรับ โน้ตบุ๊ก และ เน็ตบุ๊ก”