พัฒนาต่อยอดการวิชาการ “การจัดการขยะชุมชน บริเวณลำน้ำเข็ก” สู่การวิจัย

waste

ปัจจุบันปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหลายแห่งของประเทศไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤต  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเส้นทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 12 ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เส้นทางหลวงแผ่นดินนี้ตั้งแต่เขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จนถึงรอยต่อระหว่างอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดว่าเป็นเส้นทางสีเขียวของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากถนนจะวิ่งขนานไปกับลำน้ำเข็ก ตลอดสองข้างทางจึงอุดมไปด้วยป่าไม้พืชพรรณนานาชนิด อ่านเพิ่มเติม “พัฒนาต่อยอดการวิชาการ “การจัดการขยะชุมชน บริเวณลำน้ำเข็ก” สู่การวิจัย”

การปวดหลังจากการประกอบอาชีพทำใบตอง

การปวดหลังจากการประกอบอาชีพทำใบตอง

การปวดหลัง เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและพบมากเป็นอันดับหนึ่งของโรคจากการประกอบอาชีพ (สสิธร เทพตระการพร, 2542) และเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั้งประเทศ ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา (Hildebrandt, 1995) การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ปวดหลังประมาณร้อยละ 20.0 ต่อปี อยู่ในวัย 45-65 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ปวดหลังในประเทศทั้งสิ้นปีละ 240 ล้านดอลล่าร์ และถ้า อ่านเพิ่มเติม “การปวดหลังจากการประกอบอาชีพทำใบตอง”

Biological Hotspot จุดเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

Biological Hotspot จุดเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

ท้องทุ่งเขียวขจีของเมืองพิษณุโลก นับเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก เป็นระบบนิเวศที่มีการผสมผสานระหว่างการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ที่กลมกลืนและมีสมดุลกลายเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สลับซับซ้อน ทุ่งนาของเมืองพิษณุโลกไม่ได้เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเท่านั้น แต่ยังดึงดูดให้นกหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาอาศัยในพื้นที่ และทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกอันดับต้นของประเทศไทย จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของนกในพื้นที่นาข้าวของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงปี 2549-2550 พบนกทั้งสิ้น 84 อ่านเพิ่มเติม “Biological Hotspot จุดเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่”

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ในชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ในชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดพิษณุโลก

ในอนาคตสัดส่วนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น จากสถิติในประเทศไทย พบว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  5.0 ในปี พ.ศ. 2493 เป็นร้อยละ 10.1 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า และปี พ.ศ. 2558 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 15.6 พ.ศ. 2568 มีร้อยละ 21.5 และ พ. ศ. 2576 มีร้อยละ 25 (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551) จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ระบุตัวเลขที่คาดประมาณจำนวนผู้สูง อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ในชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดพิษณุโลก”

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาท

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาท

โครงข่ายประสาท (Neural Network) หรือ โครงข่ายใยประสาทเสมือน (Artificial Neural Network: ANN) หมายถึง แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เลียนแบบการทำงานของระบบสมองมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาท (neurons) และ จุดประสานประสาท (synapses) ด้วยการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ได้ในคราวละมากๆ อ่านเพิ่มเติม “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาท”

คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำมาก น้ำน้อย ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาฝุ่นละอง รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในขอบเขตที่จำกัดคือในพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหาเช่น ชุมชน หมู่บ้าน หรือบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลใน อ่านเพิ่มเติม “คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

หญ้าแฝกกับการลดปัญหาการชะล้างตะกอนดินในพื้นที่ทำการเกษตร

หญ้าแฝกกับการลดปัญหาการชะล้างตะกอนดินในพื้นที่ทำการเกษตร

หมู่บ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่และทำสวนส่วนใหญ่ และพื้นที่ทำการเกษตรในหมู่บ้านค่อนข้างมีจำกัด เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและมีความลาดชัน โดยพืชที่ปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณดังกล่าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากปัจจัยด้านความลาดชันของพื้นที่และลักษณะของดินที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงทำให้เกิดการกัดเซาะได้ง่าย ส่ง อ่านเพิ่มเติม “หญ้าแฝกกับการลดปัญหาการชะล้างตะกอนดินในพื้นที่ทำการเกษตร”

อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า

อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า

อนุภาคคาร์บอนมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า เพราะสามารถทนต่างสารเคมี และปฏิกิริยาต่างๆ สามารถใช้งานได้ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่กว้าง และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับอนุภาคคาร์บอนที่นิยมใช้ในงานวิจัยที่ผ่านมา คือ อ่านเพิ่มเติม “อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า”

ขนมจีบไทยแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งดัดแปร

ขนมจีบไทยแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งดัดแปร

ขนมจีบไทยเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งสำหรับคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ลักษณะเด่นของขนมจีบไทยคือมีรูปร่างที่สวยงาม โดยการปั้นให้เป็นรูปตัวนก มีสีขาวและตกแต่งลวดลาย ในขั้นตอนการทำขนมจีบไทยจะนำแป้งมากวนแล้วปั้นเป็นก้อนรูปตัวนก จากนั้นจับจีบรอบลำตัว ส่วนตัวไส้จะใช้เนื้อไก่สับ ในขั้นตอนการทำขนมจีบไทยให้สุกจะใช้ความร้อนชื้นจากไอน้ำเดือด ขนมชนิดนี้เหมาะสำหรับทำกินเล่นหรือทำในงานเลี้ยงต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “ขนมจีบไทยแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งดัดแปร”

การแจงแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา

การแจงแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา

การแจกแจงแบบหางหนาเป็นการแจกแจงที่พบอยู่บ่อยครั้ง เช่น การแจกแจงที (Studen’st distribution) การแจกแจงไฮเพอร์โบลิก (Hyperbolic distribution) การแจกแจงแบบเสถียร(Stable distribution) หรือการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เสียน (Inverse Gaussian distribution) ในบทความนี้เป็นการนำเสนอการแจกแจงแบบเสถียร เนื่องจากเป็นการ อ่านเพิ่มเติม “การแจงแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา”