ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/